Фундація імені В’ячеслава Липинського
LYPYNSKY FOUNDATION
articles   books   personalities   contact   HOME

 

Фундація ім. В’ячеслава Липинського була створена, щоб досліджувати та розповсюджувати політичні та суспільні ідеї, а також науковий та теоретичний внесок у ділянках історичної науки та політології В’ячеслава Липинського, визначного українського історика та політичного мислителя, а також автора важливих численних публікацій.

В’ячеслав Липинський був головним засновником державної школи в українській історіографії та політології, ідеологом новітнього українського консерватизму та найвизначнішим українським політичним мислителем у XX столітті. Головним завданням фундації ім. В’ячеслава Липинського буде підтримка наукових досліджень та публікацій, зокрема молодих вчених, які бажають досліджувати та писати наукові праці, які стосуються наукової та публіцистичної спадщини В’ячеслава Липинського, щоб здобути наукові звання (дипломи) маґістрів або докторів історичних і політолоґічних наук, а також міжнародного права.

Фундація буде сприяти організації конференцій, семінарів та дискусій присвячених політичним та суспільним ідеям В’ячеслава Липинського, а також української державної школи.

 

***

The Viacheslav Lypynsky Foundation has been established for the purpose of advancing the political and social ideas as well as historical scholarship of Viacheslav Lypynsky, an Ukrainian historical and political thinker, author of numerous publications.

Viacheslav Lypynsky was the founder of the state school in Ukrainian historiography and politology, the ideologue of modern Ukrainian conservatism and the greatest Ukrainian political thinker of the XX century.

The main purpose of the Viacheslav Lypynsky Foundation is to support the scholarly research and the publications, especially of young scholars, who plan to research and write scholarly dissertations, pertaining to the legacy of Viacheslav Lypynsky for the purpose of obtaining scholarly diplomas on the level of Master Degrees or Doctorates.

The Foundation will encourage the organization of conferences, discussions and seminars the main programs or topics of which will be devoted to the political and social ideas of Viacheslav Lypynsky, as well as other historians, political scientists and legal scholars who will continue the tradition of the Ukrainian state school.

 

В’ячеслав Казимирович Липинський (1882-1931) — поляк за походженням, українець за політичним вибором — був впливовим політичним мислителем, істориком, соціологом та ідеологом, а також визначним політичним діячем: українським послом до Австрії (1918-1919), провідним учасником і керівником гетьманського руху (1920-1926) і редактором журналу Хліборобська Україна (1920-1925). Він почав свою суспільно-політичну діяльність як демократ, пізніше став консервативним монархістом, і врешті — незалежним консерватором.

Найвагоміший внесок Липинський зробив у галузі політичної теорії: якщо йдеться про його аналіз суспільно‑політичних систем та його теорію еліт, то він займає передове місце серед провідних європейських теоретиків свого часу. Як засновник державницької школи в українській новітній історіографії він присвятив основну частину свого життя дослідженню ключових питань національної самостійності та державності України.

Інтелектуальна і теоретична спадщина Липинського величезна. Серед його головних творів треба згадати: Szlachta nа Ukrainie (1909), Z Dziejów Ukrainy (1912), Україна на переломі, 1657-1659 (1920), Листи до братів-хліборобів (1919-1926), Покликання «Варягів» чи організація хліборобів (1925), Релігія і церква в історії України (1925). Його неопубліковані архівні матеріали налічують понад 20 тисяч сторінок, включаючи його неоціненне листування.

Вплив Липинського на українську історіографію і політичну думку продовжується до нині, про що свідчить сучасний ренесанс дослідження його творчості в США і в інших країнах.

 

***

Wiacheslaw K. Lypynsky (1882-1931) was a Pole by birth and a Ukrainian by political choice. A democrat, subsequently a conservative monarchist, and eventually an independent conservative, he distinguished himself as an influential political thinker, historian, sociologist, ideologist, and a prominent political figure. Lypynsky was the Ukrainian ambassador to Austria (1918-1919), Hetmanite leader (1920-1926), and editor of the journal Khliborobs’ka Ukraina (1920-1925).

Lypynsky’s outstanding contributions are in political theory. His analysis of sociopolitical systems and the development of his theory of elites place him among the leading European political theorists of his time. As the principal founder of the state school in modern Ukrainian historiography, he was concerned throughout his life with the crucial problems of Ukrainian national independence and Ukrainian statehood.

Lypynsky’s intellectual and theoretical legacy is enormous. Among his numerous published works are The Nobility in Ukraine (1909), From the History of Ukraine (1912), Ukraine at the Turning Point (1920), Letters to Fellow-Farmers (1919-1926), Invitation of the “Varangians,” or Organization of Farmers (1925), and Religion and Church in the History of Ukraine (1925). His unpublished archival materials amount to over twenty thousand pages, including his invaluable correspondence.

The continuing influence of W.K. Lypynsky on Ukrainian historiography and political thought is reflected in the recent renaissance of Lypynsky studies, both here and abroad.


info@lypynskyfoundation.com